İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliğinde Profesyonelleşmek İçin Gerekli 24 Çıktı

İnşaat Mühendisliği uygulamalarını profesyonel düzeyde gerçekleştirebilmek için aşağıdaki çıktılara çeşitli düzeylerde vakıf olmak gerekir. American Society of Civil Engineers (ASCE) tarafından hazırlanan “Civil Engineering Body of Knowledge for the 21st Century” adlı dokümanda kazanılması gereken bilgi, beceri ve tutumlar başlığı altında yayımlanana bu çıktılar şu şekilde:

Seviyeler:

S1: Bilme (Knowledge)
S2: Anlama (Comprehension)
S3: Uygulama (Aplication)
S4: Analiz Etme (Analysis)
S5: Sentezleme (Synthesis)
S6: Değerlendirme / Ölçümleme (Evaluation)

Alan / Açıklama / Öngörülen Seviye

Temel Çıktılar

1 – Matematik: Diferansiyel denklemler aracılığıyla problemleri çözer ve bu bilgileri mühendislik problemlerinin çözümlerine uygular. S3
2 – Doğa Bilimleri: Fizik, Kimya ve diğer bir doğa biliminde Matematiğe dayalı problemleri çözer ve bu bilgileri mühendislik problemlerinin çözümlerine uygular. S3
3 – Beşeri Bilimler: Mesleki mühendislik uygulamalarında Beşeri Bilimlerin önemini gösterir. S3
4 – Sosyal Bilimler: Mesleki mühendislik uygulamalarına Sosyal Bilimlerin bilgilerini katar. S3

Teknik Çıktılar

5 – Malzeme Bilimi: İnşaat Mühendisliğine özgü problemleri çözmek için Malzeme Bilimine dair bilgileri kullanır. S3
6 – Mekanik: Katı cisimler ve akışkanlar mekaniğine dair problemleri analiz eder ve çözer. S4
7 – Deneyler: Bir ihtiyaca yönelik deneyi belirler, deneyi yürütür ve sonuçlarını analiz ederek açıklar. S5
8 – Problem Tanımlama ve Çözme: İnşaat Mühendisliğine dair tam tanımlanmamış mühendislik problemlerini, uygun teknik ve araçları seçerek formüle eder ve çözer. S4
9 – Dizayn: Kompleks bir sistemin, bileşenin ya da sürecin dizaynını değerlendirir ve bunun geleneksel uygulama standartlarına, kullanıcı ve proje ihtiyaçlarına ve ilgili kısıtlara uyup uymadığını belirler. S6
10 – Sürdürülebilirlik: Mevcut ya da yeni çıkan mühendislik uygulamalarının sürdürülebilirlik performanslarını analiz eder. S4
11 – Modern Konular ve Tarihi Perspektifler: Tarihsel ve modern konuların mühendislik problemlerine etkilerini tanımlar, formüle eder ve çözer. Mühendislik çözümlerinin ekonomi, çevre, politika ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. S4
12 – Riskler ve Belirsizlikler: İyi tanımlanmış bir tasarım ve başarısızlıkların altında yatan olasılıkları tanımlamak için meydana gelen ekstra durumları, kapasiteyi ve bunlara ait belirsizliklerin etkilerini analiz eder. S4
13 – Proje Yönetimi: Proje planına dâhil olan dokümanları hazırlar. S4
14 – İnşaat Mühendisliği Alanlarına Hakimiyet: İnşaat Mühendisliği ile alakalı en az dört teknik alanda iyi tanımlanmış mühendislik problemlerini analiz eder ve çözer. S4
15 – Teknik Uzmanlaşma: İnşaat Mühendisliği ile alakalı kompleks bir sistemin tasarımını ya da sürecini; yeni bilgileri, geleneksel ya da gelişmiş bir uzman teknik alana ait teknolojileri değerlendirir. S6

Profesyonel Çıktılar

16 – İletişim: Bir projenin sözlü, yazılı, sanal ve grafiksel iletişim araçlarını teknik ya da teknik olmayan bir kitle için planlar, düzenler ve entegre eder. S5
17 – Kamu Politikaları: İnşaat Mühendisliği ile alakalı basit politik problemlere ait ilgili politikaları uygular. S3
18 – İş ve Kamu Yönetimi: İş ve kamu yönetimiyle alakalı konseptleri ve süreçleri uygular. S3
19 – Küreselleşme: Mühendislik işlerini ve servislerini basit olarak küresel bir çerçevede analiz eder. S4
20 – Liderlik: Bir grubun girişimlerini organize eder ve yönetir. S4
21 – Takım Çalışması: Çok disiplinli bir grubun üyesi olarak etkili roller üstlenir. S4
22 – Tutum: İnşaat Mühendisliği mesleki uygulamalarını destekler tutum sergiler. S3
23 – Hayat Boyu Öğrenme: Mesleki uygulamaları gerçekleştirmek için edinilmesi gerekli uzmanlıkları planlar ve yürütür. S5
24 – Mesleki ve Ahlaki Sorumluluk: Mühendislik problemlerinin çözümünü mesleki ve ahlaki açıdan savunur ve kişisel mesleki ve ahlaki gelişimini belirler. S6

Yorum Gönder